USÖ

UsÖ är USM’s nyaste projekt som riktar sig till ungdomar och unga vuxna med alkohol-, drog- eller spelproblematik. Målsättningen med projektet är att nå ut till unga med beroende- eller missbruksproblematik som riskerar att marginaliseras i samhället, samt till dem som inte kan eller klarar av att vänta på den kommunala servicen på hemorten. 

Genom kontakt till bl.a. skolor och dess personal fungerar UsÖ genom att nätverka och samarbeta kring den unga och dess utmaningar.

DSC02497.jpg

Målgrupp

Projektet  UsÖ  riktar  sig  till  svensk-  och  tvåspråkiga  ungdomar  och  unga  vuxna  med  alkohol-,  narkotika-  eller  spelmissbruk  som  riskerar  att  marginaliseras  i  samhället  och  som  inte  klarar  av  eller  får  tillräckligt  stöd  för  att  fungera  i  vardagen.  UsÖ  finns  till  för  att  stöda,  samarbeta  och  nätverka  kring  ungdomar  och  unga  vuxna  genom  att  skapa  fungerande  och  täckande  stödåtgärder  och  vårdkedjor  för  den unga. 

mål

Projektet  vill  genom  att  ha  kunskap  om  kommunala,  statliga  och  tredje  sektorns  instanser  och  aktörer,  bredda  på  stödmöjligheterna  för  unga  med  missbruksproblematik  för  att  den  unga  inte  skall  riskera  att t.ex. avbryta  studier  eller  lämna  utan  sysselsättning  i  sin  vardag.Målsättning

Målsättningen  med  projektet  är  att  skapa  och  påvisa  effekten  av  breda  och  omfattande  nätverk,  stödtjänster  och  samarbeten  kring  ungas  missbruk,  välmående  och  livsstilsval.  För  unga  med  missbruk  vill  projektet  påvisa  vikten  av  lågtröskel-  och  uppsökande  verksamhet,  där  den  unga  möts  i  sin  vardag, t.ex. på  sin  skola.  Ett  annat  mål  med  projektet  är  att  minska  marginalisering  bland  unga  med missbruksproblematik,  samt  att  skapa  fungerande,  heltäckande  nätverk  och  vårdkedjor  som  ger  unga  rätt  form  av  stöd  -  i  rätt  tid.  Projektet  vill  även  fungera  som  en  tjänst  som  ger  ungdomar  och  unga  mer  insikt  i  långvariga  effekter  av  missbruk  och  beroenden,  för  att  den  unga  själv  ska  ha  större  förståelse  kring  sitt  eget  välmående  och  hälsa.  


En  annan  målsättning  är  att  skapa  större  och  bredare  förståelse,  kunskap  och  insikt  bland  yrkespersoner  och  även  blivande  yrkespersoner  som  arbetar med  och  möter  unga  med  missbruks-  och  beroendeproblematik.  Projektet  vill  fungera  som  en  konsulttjänst  för  personer  som  arbetar  med  unga  med  missbruksproblematik,  för  att  kunskapen  om  vårdmöjligheter  och  stödtjänster  ska  bli  så  omfattande  och  integrerad  som  möjligt  bland  yrkespersoner. Ytterligare  en  målsättning  med  projektet  är  att  öka  kunskap  och  insikt  om  missbruks-  och  beroendeproblematik  bland  både  yrkespersoner,  blivande  yrkespersoner  och  unga  själv,    för  att  minska  risker  som  avbrytande  av  studier  eller  förlorande  av  arbetskraft  i  samhället.


Hur vi fungerar

UsÖ fungerar genom att: 

  • Nätverka med alla instanser som arbetar kring och med den unga 

  • Ge stöd, handledning och tillfälligt samtalsstöd 

  • Erbjuda erfarenhetsexperter och personer med egen erfarenhet som samtalsstöd eller stödperson 

  • Fungera som stödperson för den unga vid kontakt med myndigheter 

Vem kan ta kontakt? 

Ungdomen själv, anhöriga, yrkespersoner, blivande yrkespersoner eller andra professionella som möter den unga i sitt arbeteKontakt skapet med projektet kostar dig ingenting.